Tidigare potträning bra för både barn, förälder och sjukvården

Publicerad 19 januari 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Många föräldrar har ett ökat behov av vägledning gällande potträning – och sjukvården kan bli bättre på informera och inspirera till introduktion av potta. Mot det pekar en intervjustudie gjord av ST-läkare inom Landstinget Dalarna.

Åldern för när barn slutar med blöja har ökat stadigt de senaste decennierna. Föräldrar väntar allt längre med att initiera potträning. Det kan i sin tur leda till förstoppning och problem med blås- och tarmkontroll hos barn. Förstoppning är ett växande problem som upptar en betydande del av resurserna på barnklinikerna men även på BVC och i primärvården. Anna Leijon och Terese Nilsson, båda ST-läkare inom allmänmedicin, har inom ramen för ST-arbetet gjort fokusgruppsintervjuer i ämnet med fyra BVC-sjuksköterskor och fyra flerbarnsföräldrar i Falun.

Ny forskning på området visar på fördelar med att börja potträna tidigare samt belyser att det saknas stöd för den gamla föreställningen att man bör invänta barnets egna initiativ till att vilja potträna. Mot bakgrund av det nya kunskapsläget har rekommendationerna i Rikshandboken (en webb-baserad handbok för barnhälsovården från Socialstyrelsen) ändrats och man förespråkar nu att potträning tas upp vid 10-månadersbesöket eller tidigare och rekommenderar introduktion av potta gärna innan barnet kan gå.

"Potträningen besvärlig"

Syftet med den studie som ST-läkarna i Falun nu presenterar är att undersöka kunskapsläget och inställningen till potträning hos föräldrar och BVC-sjuksköterskor och därigenom ge bättre förutsättningar för implementering av de nya rekommendationerna.

-Baserat på föräldrarnas berättelser kan potträning upplevas vara en besvärlig process med komplikationer hos barnet i form av låsning till att bara kunna bajsa i blöja och förstoppning. Besvären tycks ha samband med att potträningen initierats sent eller avbrutits, säger Anna Leijon, ST-läkare Vårdcentral Tisken.

BVC-sjuksköterskorna som intervjuades beskrev stora skillnader i föräldrars förkunskaper och engagemang samt ansåg att många föräldrar väntar för länge med att initiera potträning. Föräldrarna uttryckte högt förtroende för BVC men informationen i de nya rekommendationerna tycks ännu inte ha nått fram till föräldrarna.

Tydligare struktur rekommenderas

-Sammantaget kan denna studie ge oss en känsla av att föräldrar idag har ett ökat behov av vägledning i den normala potträningen, i synnerhet mot bakgrund av förändrade förutsättningar med effektivare blöjor som är både torrare och absorberar lukt bättre, samt utvecklingen mot förskolans mer passiva roll i potträningsprocessen, säger Terese Nilsson, ST-läkare Falu vårdcentral.

BVC-sköterskornas inställning och kunskap tycks enligt studien vara i samklang med de nya rekommendationerna. Dock saknas tydlig struktur för när och hur föräldrar ska informeras om introduktion av potta.

-Vården kan bli bättre på att informera och inspirera till introduktion av potta, potträning och toalettrutiner så att föräldrarna får de verktyg som behövs, säger Terese Nilsson och Anna Leijon.

Del 1 av studien - BVC-sjuksköterskor

Del 2 av studien - Föräldrar