Utveckling av strategiskt stöd för patientsäkerhet vid röntgenundersökningar

Publicerad 29 januari 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 2 februari disputerar Hans-Erik Källman i Falun med sin avhandling "Dose Management in Diagnostic Radiology – application of the DICOM imaging standard and a Monte Carlo dose engine for exposure surveillance". Hans-Erik Källman forskar på hur befintlig teknisk infrastruktur kan användas för att kartlägga och begränsa risken för strålningsinducerad cancer vid röntgendiagnostik.

Verksamhet med joniserande strålning, till exempel röntgenundersökningar, medför stora hälsofördelar för patienterna men också en risk för strålningsinducerad cancer. I syfte att begränsa skadeverkningarna finns en omfattande lagstiftning som ställer krav på sjukvårdsorganisationer att all bestrålning ska vara optimerad och berättigad.

Närmare undersöker Hans-Erik Källman i sin forskning:

Optimering innebär att undersökningar ska göras med så låg stråldos som möjligt. Genom att automatisera insamling av patientexponering från digitala röntgenbilder kan verksamheten planera och optimera stråldoser vid röntgenundersökningar. Landstinget Dalarna använder det utvecklade arbetsflödet för datainsamling i det dagliga strålsäkerhetsarbetet. Korrekt stråldosinformation från de 5 miljoner bilder som produceras per år ger möjlighet att fokusera arbetet på problemområden och följa upp strålsäkerhetsåtgärder.

Berättigande innebär att undersökningar bara får utföras om patientnyttan är större än strålningsrisken. Tillgänglig teknik inom strålbehandling har tillämpats som minskar osäkerheterna i bedömningen av risken för strålningsinducerad cancer vid datortomografi. Stråldosen till cancerriskorgan simuleras med ett anpassat dosplaneringssystem med datortomografibilderna som underlag. Cancerrisken beräknas utifrån epidemiologiskt konstaterade samband mellan stråldos och cancerinduktion och hela beräkningskedjan kan automatiseras, vilket skulle kunna medföra tillgång till relevant och fullständig information vid berättigandebedömning av datortomografiundersökningar.

Arbetet öppnar för nya möjligheter att arbeta för en strålsäker sjukvård, med fördjupad kunskap om onödiga patientrisker och en klarare bild av den specifika risken vid datortomografi som svarar för 60-80 procent av patienternas stråldosbelastning.