Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 28 maj behandlades delårsrapporten för april 2012, budget och flerårsplan för den kommande perioden och åtgärdsplaner för ekonomi i balans.

Publicerad 29 maj 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 28 maj behandlades delårsrapporten för april 2012, budget och flerårsplan för den kommande perioden och åtgärdsplaner för ekonomi i balans.

Åtgärdsplanen för ekonomi i balans beräknas ge 230 Mkr i minskade kostnader hittills. Antalet medarbetare har minskat med drygt 200 personer. I jämförelse med andra liknande landsting i den så kallade NYSAM-jämförelsen fanns tidigare en överkostnad på cirka 250 Mkr för Landstinget Dalarna. Den är nu nere i ca 60 Mkr och utvecklingen fortsätter att gå åt rätt håll.

- Kostnadsutvecklingen förra året var en av Sveriges lägsta på 0,3 procent och i år räknar vi med 1,7 procent, vilket också är mycket lågt, berättar Peter Hansson, ekonomidirektör.

I ljuset av detta är vi inne och byter journalsystem (TakeCare) i hela hälso- och sjukvården som berör samtliga anställda där, som får utbildning. Och vi bygger ett helt nytt vårdblock vid Falu lasarett, fortsätter han. Det har aldrig investerats så mycket. Vi genomför betydande besparingar samtidigt som vi satsar.

Gasa och bromsa

- Det handlar om att gasa och bromsa samtidigt, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör. Vi bygger hälso- och sjukvården i Dalarna för framtiden, samtidigt som vi anpassar kostymen efter de förutsättningar som ges. Vi kan konstatera att det ser betydligt ljusare ut den kommande planperioden.

Under dagens sammanträde föreslogs att skruva ner besparingskravet på hälso- och sjukvården med 100 Mkr i år.

- Det gör vi med hänsyn till att det inte är möjligt att ställa om verksamheten motsvarande sänkta kostnader med 400 Mkr på två år. Vi behöver göra förändringarna i en takt så att patientsäkerheten och arbetsmiljön inte äventyras, säger Karin Stikå Mjöberg.

- Delårsrapporten som redovisades under sammanträdet, har vi satt ett 0-resultat i helårsprognos, säger Peter Hansson. Dock kommer vi med största sannolikhet att få ett positivt resultat på årsbasis, men hänsyn till engångsposter, t.ex. återbetalning av sjukförsäkringsavgifter som vi förväntas få tillbaka.

Positivt budgetförslag

- I all väsentlig del så utvecklar sig ekonomin i den takt vi räknar med när vi planerar för framtiden. För kommande planperiod har vi fått positiva förutsättningar som stärker oss att nå våra ekonomiska mål, fortsätter Peter.

- Åtgärdsplanens steg III och IV som vi arbetar med nu ligger med i budgeten och berör framförallt personalområdet, säger Lars-Olof Björkqvist, personaldirektör.

- Det pågår överläggningar och förhandlingar med de fackliga organisationerna om olika avtal och regler. Steg III pågår nu och steg IV ska utredas under hösten.

De åtgärdsmålen ligger med i budgeten för 2013.

Ljus i tunneln

I budgeten för 2013 och den kommande planperioden fram till 2016 som nu ska vidare till fullmäktige i juni för beslut, ser det dock betydligt ljusare ut.

- Då vänder det upp på intäktssidan med högre skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag, säger landstingsrådet Ingalill Persson (s). Det ska användas till att återställa vårt ackumelerade underskott, så kostnaderna behöver hållas i schack även fortsättningsvis under den kommande planperioden.

För ytterligare information:

Ingalill Persson, landstingsråd (s) tel 070-5687300
Peter Hansson, ekonomidirektör, tel 070-6002804