Giejnie edtjem govlehtalledh jis manne jallh guhte lïkesadtje skeamtjoe jallh irhkesåvva?

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Håksoejarnge 

Gosse datne jallh guhte lïhkesadtje skeamtjoe jïh raeriem biejjege aarkebiejjien daarpesjh, ringkh dov håksoejarngese.

Dajvedåaktere jallh håksojh dejtie sïejhme dåeriesmoeride healsoen bïjre håksa, vuesehte jallh jis daerpies jeatjah sjïerehåksose vuesehte.

Skïemtjehåksoeraeriestimmie 1177 webb-sijjesne jallh tellefovnesne

Jis ih dam dov håksoejarngem raeriem mietie jaksh maahtah abpe tïjjem Skïemtjeraeriestimmine govlehtalledh mij dovne tellefovnesne 1177 jïh webb-sijjesne: 1177.se

Maehteles skïemtjesåjhterh datnem raeriestieh jïjtsehåksoen bïjre jïh dovne dan håksose vuesiehtieh maam daarpesjh.

Akutmottagningen

Gosse dåakterem dallegh daarpesjh: ringkh dov håksoejarngese jallh Skïemtjeraeriestæmman 1177 aerebe Akutmottagningen gåajkoe vualkah

Jis joekoen fuehpie jïh datne jallh guhte lïhkesadtje dallegh viehkiem daarpesjieh ringkh 112.

Akutmottagninge ræhpas gaajhkh biejjieh, abpe tïjjen.

Dallegh viehkie jis joekoen fuehpie jïh ambulans – Daalkesebïevnesh dallegh

RINGHK 112