Håksoedåastojemoenehtse / Patientnämnden

Stäng

Kontakt

Patientnämnden Dalarna

Landstingshuset, Vasagatan 27 Box 712, 791 29 Falun 023-49 01 00 patientnamnden@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Jis ih leah fuakedh gosse govlehtallh: 

  • Laantedigkien healsoe- jïh skïemtjehåksojne
  • Baeniehåksojne
  • Tjïelten healsoe- jïh skïemtjehåksojne
  • Privaate hoksedæjjajgujmie latjkoej bïjre

Jallh jis dov lea jeatjah åssjelmesh håksoen bïjre?

Evtemes åejvine gïen lea dïedte govlehtallh. 

Aaj maahtah rïekte Håksoedåastojemoenehtsasse govlehtalledh. Håksoedåastojemoenehtse lea frïjje, ålkoli sjïehtedimmie man njoelkedassh laaken tjïrrh nænnoestamme. Mijjieh datnem viehkiehtibie dej dov tjoeperdimmiej gujmie, dejnie dov hoksedæjjine govlehtalledh. Dutnjien bievnebe dov reaktoej bïjre håksoedåastojinie

Ibie dejtie tjoeperdimmide datneste lutnjebe juktie datne leah meatan gosse ieriem goerehte. Dov tjoeperdimmieh maahtah vuesiehtidh guktie maahtoejgujmie, organisasjovnine jïh dagkarinie bueriebuktie barkedh. Mijjen politihken moenehtsasse tjoeperdimmiem vihtiestibie jïh eah desnie åadtjoeh daejredh gie dïhte tjoeperdimmien bïjre beavneme.

Mijjieh bievnebe

  • Håksoedåastojetjirkemen bïjre
  • Daalhkesetjirkemen bïjre 
  • Socialeståvroen bïjre  
  • Jeatjah åajvaladtjh jïh åårdnegh

Håksoedåastojemoenehtse klaahkah håksoedåastojidie nammohte gïeh psykiatriske håksoem laaken mietie dööpmesovveme.

Håksoedåastojemoenehtsen saadthalmetjh jïh barkijh sjeavohthvoetesne berkieh.

Jis sïjhth maam gihtjedh, govlehtallh mijjine! Soptsesth guktie dov nomme jïh tellefovnenommerem gusnie datnem jaksebe.