My Sandberg Avdelningschef my.sandberg@ltdalarna.se "