Ingela Thomsson Avdelningschef ingela.thomsson@ltdalarna.se "