Helena Strandberg Verksamhetschef helena.strandberg@ltdalarna.se "