Jenny Einarsson Avdelningschef jenny.einarsson@ltdalarna.se "