Åke Karlsson Enhetschef ake.karlsson@ltdalarna.se "