Anlitade revisionsbyråer och konsulter

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Merparten av revisorernas praktiska granskningsarbete utförs av olika revisions- och konsultföretag. Av tradition delas revisionen in i dels redovisningsrevision vilken i huvudsak avser granskning av att nämnder och styrelsers räkenskaper är rättvisande och att den interna kontrollen fungerar, dels förvaltningsrevision som i huvudsak tar sikte mot effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten.

Revisorerna genomförde senast 2011 en upphandling av revisions- och konsultföretag och har idag ramavtal med följande företag:

Redovisningsrevision

PWC - http://www.pwc.se/

Förvaltningsrevision

KPMG - www.kpmg.se

Öhrlings pricewaterhouse coopers - www.pwc.se

BDO - www.bdo.se

Ernst & Young - www.ey.com

Helseplan Sverige AB - www.helseplan.se

Deloitte AB -  www.deloitte.com/view/sv_SE/se/index.htm

För mycket speciella granskningsuppdrag kan också separata upphandlingar göras.