Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Social hållbarhet - minska skillnader i hälsa

Social hållbarhet – Dalarna samlas för effektiv styrning och ledning för god och jämlik hälsa.

Trots god levnadsstandard och utbyggda trygghetssystem ses påtagliga skillnader i hälsa och dödlighet mellan olika grupper hos Dalarnas befolkning. Det tycks finnas mekanismer i vårt sätt att bedriva samhälle som systematiskt gör att alla människor i Dalarna inte har samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv.

Det samhälle som önskar stärka sin ekonomi, arbetskraft och sammanhållning, invånarnas känsla av trygghet och delaktighet samt minska segregationen bör fokusera på insatser som minskar skillnader i hälsa. Styrning och ledning för god och jämlik hälsa blir alltså avgörande för samhällets ekonomiska utveckling och sociala hållbarhet.

Fokus sociala dimensioner

Dalastrategin – Dalarna 2020 konstaterar att det är människors lust, vilja och skapandekraft som är drivkraften för en hållbar tillväxt. När skillnader i hälsa och livsvillkor växer i befolkningen hämmas denna drivkraft. Det är därför angeläget att fokusera på att nå en förstärkning av regionens humankapital och de system som stöder det. Centrala sociala aspekter i Dalastrategin är:

  • Barn och ungas uppväxtvillkor.
  • Skolan och det livslånga lärandet som ger människor möjlighet att växa och påverka sin livssituation.
  • Dalarnas demografiska situation som både påverkar tillgång och efterfrågan på arbetskraft. För att öka arbetskraftsutbudet kommer alla att behövas.
  • Att skapa förutsättningar för goda livs- och boendemiljöer är en central del i arbetet att stärka Dalarnas attraktionskraft.

Det är även dessa områden som WHO Europa pekar ut som mest angelägna att arbeta med för att motverka ökade skillnader i hälsa mellan grupper och andra brister i samhällets sociala hållbarhet.

Samling för social hållbarhet i Dalarna För att främja goda förutsättningar för en effektiv styrning och ledning för god och jämlik hälsa i Dalarna samlas Dalarnas kommuner, landsting, länsstyrelse och högskola sedan hösten 2016 för att:

  • utveckla arbetsformer för att systematiskt mäta, följa och beskriva befolkningens hälsoutveckling och fördelningen av hälsans sociala bestämningsfaktorer i länet på lokal och regional nivå och kommunicera detta
  • främja kunskapsbaserad praktik
  • sprida kunskaper och erfarenheter inom några utvalda tema-områden som är avgörande för att minska skillnader i hälsa och främja social hållbarhet
  • stimulera till samverkan och kunskapsallianser inom och mellan länets lokala och regionala samhällsaktörer i offentlig, privat och civil sektor.

Dela:

Hade du nytta av informationen?