Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården har stor betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen genom sin specifika kompetens, breda kunskap och stora kontaktyta gentemot befolkningen.

Främja hälsa är en genomgående strategi för landstingets verksamheter för att uppnå målet om ett hälsosammare Dalarna. Arbetet utgår från ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande synsätt.

En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård är ett av de viktigaste nationella folkhälsomålen som landstinget beslutat att arbeta med. Landstingsplanen uppdrar till förvaltningarna att ansvara för att hälsofrämjande arbete integreras i hälso- och sjukvården.

Ett hälsofrämjande förhållningssätt kännetecknas av att stödja och motivera individen att ta eget ansvar för sin hälsa och förbättra den. Hälso- och sjukvården har en nyckelroll i folkhälsoarbetet gentemot befolkningen. Vården bidrar till mindre sjukdom, mindre handikapp och mindre smärta samt underlättar också för den kroniskt sjuke att leva ett bra liv.

Landstinget har också ett ansvar att informera om samband mellan hälsa, livsstil, och levnadsvillkor. Ett utvecklat samarbete mellan landsting, kommuner och organisationer är viktigt för ett framgångsrikt folkhälsoarbete.

Det övergripande målet för en bättre folkhälsa är att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa.

Dela:

Hade du nytta av informationen?